Wei Shen & Ming Jing – Cinematic Love Story-Tokyo, Japan